Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

Maria Magdalena, deel 4

37-Noli-me-tangere-St-Maximin

Maria Magdalena is een heel bijzondere vrouw. Zij is het symbool van de oerkracht van de vrouw, net als de Zwarte Madonna's. Zij is de meest geportretteerde vrouw van de afgelopen eeuwen. Zij is de partner van Jezus; beiden hebben zij het goede nieuws, het gnostische christendom gepredikt. Zij vertegenwoordigt het heilige vrouwelijke en zij zou de Kerk en het christendom van de ondergang kunnen redden.

Dat wil ik graag in mijn presentaties uitdragen. Voor een lezing neem aub contact op met me.

De angstige kerk. De kerk is eigenlijk pas ontstaan aan het eind van de vierde eeuw. Toen keizer Constantijn, keizer van het Oost-Romeinse rijk in 312 AD het West-Romeinse rijk veroverde, en keizer werd van het hele Romeinse rijk. Maar daarna had hij wel de steun van de West-Europeanen voor nodig. Velen van hen waren inmiddels, mede dankzij de evangelies van Jezus en MM, tot het christendom bekeerd.

Dus liet hij bij het Edict van Milaan in 313 AD het christendom officieel toe als godsdienst in het Romeinse rijk. Daarvoor is hij later heilig verklaard, hoewel hij bepaald geen heilige was. Hij heeft zijn eigen vrouw en twee van zijn zonen vermoord. Daarna werd, in een serie conventies gedurende de vierde eeuw, het christendom, wat toen een beetje een rommeltje was met meer dan 60 verschillende evangeliën, omgevormd tot één simpele religie, een staatsreligie. Slechts 4 van de 60 evangeliën werden opgenomen in het Nieuwe Testament. Het werd een leer, gebaseerd op angst, zonde en schuld, met als doel het volk onder de duim te houden. Afgedwongen, met het zwaard, door de Romeinse keizers die de concilies voorzaten. Het Nieuwe Testament werd vastgesteld in 397 AD bij het concilie van Carthago. De uiteindelijke versie van de bijbel zoals we die nu kennen, werd in 1547 AD vastgesteld op het concilie van Trento. 

De oorspronkelijke leer van Jezus en MM werd in 397 de facto verloochend. Daarna volgden vreselijke tijden. De apocriefe geschriften werden tot ketterse documenten verklaard (de woorden van Jezus!) Gnostische gelovigen werden vervolgd. Na de val van het Romeinse rijk, eind 5de eeuw, werd het stokje, dat wil zeggen de hiërarchie van het keizerrijk, één op één door de kerk overgenomen. Met een paus, kardinalen, bisschoppen en priesters. In 591 AD werd MM gemarginaliseerd door paus Gregorius de Grote. Even later werd de Donatie van Constantijn, ingevoerd. Een document waarin keizer Constantijn de wereldlijke macht aan de paus overgedragen zou hebben. Waarmee de kerkelijke macht boven de wereldlijke macht werd gesteld. Zodat koningen en keizers pas legaal konden heersen als ze door de paus gekroond waren. Iets wat eeuwenlang veel ellende heeft veroorzaakt. Later bleek dit een aperte vervalsing te zijn, maar het heeft lang geduurd voor de relatie met de Kerk werd verbroken. Hendrik VIII deed dit in 1533 met zijn Dissolution Act, waarmee de kerk van Engeland zich los maakte van Rome. En keizer Napoleon kroonde zichzelf in 1804 in de Notre Dame de Paris tot keizer, in aanwezigheid van de paus.

De kerk heeft heel wat op haar geweten. Denk aan de brute evangelisaties van Europa, de wrede Kruistochten naar het Heilige Land en natuurlijk de afschuwelijke Albigenzische kruistocht in de Languedoc. Verder de rücksichtloze verovering en evangelisatie van haar koloniën, waar het niet zozeer om het geloof, alswel om goud en land ging. Denk ook aan de gruwelijke godsdienstoorlog tegen de Hugenoten en de bloedige Franse revolutie die mede een gevolg was van het feit dat Kerk en Koning elkaar voortdurend de hand boven het hoofd hielden. Zo konden de mensen nergens terecht. En niet te vergeten de talloze oorlogen die in naam van God werden gevoerd en die miljoenen mensen het leven hebben gekost. Onvoorstelbaar hoe er in naam van God is gemoord. En dat gaat door tot in deze tijd, met machtsmisbruik, wijd verbreide pedofilie en misstanden zoals bij de Magdalen Sisters in Ierland. De Kerk heeft heel wat op haar kerfstok. Daarom is het ook niet zo verwonderlijk dat zij in deze tijd veel van haar macht en invloed heeft verloren.

Zie foto’s 34, 35 en 36

Haar vele gezichten. MM is in mijn ogen de belangrijkste vrouw van de laatste 2.000 jaar geweest. En nog steeds. Zij is ook de meest geportretteerde vrouw. In al haar verschillende hoedanigheden en in al haar gemoedstoestanden. Denk maar aan de vlucht naar Frankrijk en aan de ‘Noli me tangere’ situaties (‘raak me niet aan’, maar de juiste vertaling bleek later te zijn: ‘klem je niet zo aan me vast’), haar prediking, het Laatste Avondmaal waar zij tegen Jezus aan leunt, haar afbeeldingen als de Apostel der Apostelen, een zwangere MM,  geknield bij het kruis, of wenend bij de aflegging van Jezus. Haar meest bekende attributen zijn een stralenkrans met 12 sterren, haar boek, de schedel, het kruis, de bokaal. Haar kleding, rood en blauw, of groen en blauw en soms een gouden gewaad. Een onbedekt hoofd, jong, knap gezicht, gekruiste vingers en vaak rood haar. Haar kracht, haar lijden, haar peinzen, haar sensualiteit, het is er allemaal. Ik heb honderden foto’s van haar, in al haar hoedanigheden en gemoedstoestanden, verzameld in heel Frankrijk en voor een deel ook in Spanje, Italië, Duitsland, de UK en Nederland. Maar wat mij het meest heeft verbaasd zijn de talloze beschadigde beelden en portretten van MM in basilieken, kerken en kapellen in heel Frankrijk. Maar ja, de restauratie van al die  kunstwerken moest sinds de Franse Revolutie, toen alle kerkelijke eigendommen genationaliseerd werden, voor een belangrijk deel gefinancierd worden door de lokale overheden. En die hadden vaak andere prioriteiten. Die kerk staat er volgend jaar ook nog wel, denkt men dan. De vele Spanjaarden die, nu het weer beter gaat met Spanje, in grote getale naar Frankrijk reisden, waren met stomheid geslagen toen ze de slechte staat van de kerken en de talloze beschadigde schilderijen, beelden en kunstvoorwerpen zagen. Bij hen is alles nog steeds goud en glitter in de kerk!

Zie Foto’s 37, 38 en 39

21. Het belang van MM voor ons. MM is van wezenlijk belang voor ons en onze wereld. Haar belang kan niet worden overschat. Het wordt hoog tijd dat de vrouw in de westerse wereld en liever nog in de hele wereld, de plaats krijgt die ze verdient. En MM kan daar, als katalysator, een belangrijke rol in spelen. Want iedereen kent haar nu. Ze is in 2016 zelfs officiëel heilig verklaard door de kerk en staat nu op gelijke hoogte als de apostelen.Wel vreemd als je bedenkt dat zij al jaren de Apostel der Apostelen wordt genoemd. In het laatste hoofstuk van mijn boek “Maria Magdalena in Frankrijk” heb ik een advies aan de kerk opgenomen. MM is immers de vrouw die het christendom van het Eerste Heilige land, Israël, naar het Tweede Heilige Land, Frankrijk heeft gebracht, al hebben Petrus en Paulus daar ook een rol in gespeeld. Mijn advies luidt als volgt: “Gebruik MM! Gebruik haar bekendheid, haar kracht, haar wijsheid, haar liefde, haar mededogen en haar charisma. Ga terug naar de wortels van het christendom, het is geen slechte religie. Het is de kerk die zo veel kwaad heeft gedaan. Gebruik MM om het starre christendom een meer menselijk gezicht en een meer spiritueel karakter te geven. Haal wat van die onmogelijke dogma’s weg en geef het christendom haar gnostische karakter terug. En laat vrouwen toe in de kerk, als decaan, priester en bisschop. Dat is in de Anglicaanse kerk al enige tijd zo en ze doen het prima. Hun preken zijn veel geloofwaardiger dan die van veel mannen, die regelmatig de kat in het donker knijpen. Laat de kerk wat vrouwvriendelijker worden en laat ze openlijk haar dankbaarheid tonen aan de vele vrouwen die de Kerk ‘gered’ hebben. Eer die vrouwen”.

MM werd in de vijfde eeuw de Eerste Dochter van de Kerk genoemd, vóór haar marginalisatie door Paus Gregorius de Grote. En de latere, machtige koningen noemden haar zelfs ‘De Moeder van Frankrijk’ of  ‘De Dochter van Frankrijk’. En er zijn meer vrouwen waar de kerk veel aan te danken heeft. Denk maar aan Clothilde, de vrouw van de machtige koning Clovis I, die haar man er toe bracht om zich in 496 AD te laten dopen in Reims. En hetzelfde gebeurde in Engeland waar de Franse prinses Bertha, haar echtgenoot, de Saksische koning Ethelbert van Kent in 597 AD in Canterbury liet dopen. En denk eens aan het goede werk dat Jeanne d’Arc voor Frankrijk en voor de kerk heeft verricht. En de vele vrouwen die een kalmerende invloed uitoefenden op hun strijdlustige mannen. Of de vrouwen die tijdens de oorlog met de Hugenoten en de Franse Revolutie de beelden van ZM’s met gevaar voor eigen leven in veiligheid wisten te brengen. Dappere vrouwen. En dan de vele, meest vrouwelijke, martelaren die slachtoffer werden van de Inquisitie of die als heks verbrand werden. Verder zijn er nog de talloze verschijningen van de Maagd Maria, of MM,  bijna allemaal aan vrouwen of meisjes. De kerk heeft veel, heel veel aan haar gelovige vrouwen te danken. MM, redder van de kerk, dat zou wat zijn! In de galerij van de basiliek van Pleyben, ver in het westen van Bretagne, staat ze reeds afgebeeld als een van de 12 apostelen!

Zie foto’s 40 en 41

22. Een bijzondere tijd. Tot slot nog iets over de tijd waarin we nu leven. Een bijzondere tijd. Een tijd die al lang geleden is voorspeld, door talloze profeten, in het boek Openbaringen, door de Hopi indianen en vele anderen. Een tijd waar de aarde naar de vierde dimensie ascendeert en waar wij als mensheid mee moeten. Waar we moeten transformeren. Dat levert veel pijn en onzekerheid op. Daar komt nog bij dat er nu ongelooflijk veel gebeurt. Snelle technologische ontwikkelingen, zoals artificial intelligence, genetische manipulatie, ruimtereizen, chemtrails, mind control, nano technologie, micro chips, Orb’s, UFO’s, quantum computers, Internet. Het is een tijd van opzienbarende onthullingen over het ontstaan van de aarde, over de schepping van de mens, over foute overheden, malafide industriën en een wegkijkende pers. Een tijd waarin de grote gevaren die de aarde nu bedreigen, duidelijk zichtbaar worden. Zoals het klimaat, 5G, chemtrails, het milieu, tsunamies en vooral de groeiende macht van de Elite, de Cabal, de Deep State en de Illuminati. Het zijn dit handjevol steenrijke machthebbers die de vele oorlogen veroorzaakten, die 9/11 veroorzaakten, die een Nieuwe Wereld Orde willen scheppen, die presidenten vermoorden en ons weer tot slaaf willen maken. En dan zijn er ook nog de gevaren van buitenaardse beschavingen die hun oog op onze prachtige planeet, The Blue Planet, hebben laten vallen.

Wij moeten ons heel gauw bewust worden van wat er gebeurt, wat de gevaren zijn die ons bedreigen en hoe ons daartegen te wapenen. We moeten weten wie wij zijn, welke krachten wij bezitten en wat er moet gebeuren om een Derde Wereld Oorlog te voorkomen. En daarbij speelt religie een cruciale rol, niet de kerk, maar het geloof. Het geloof in onszelf, het geloof in onze kracht, creativiteit en spiritualiteit. En het besef dat we één aards ras zijn, dat we naar één wereld toe moeten, met één religie. Weten dat er altijd hoop is en dat Liefde alles overwint. Daar zouden de leringen van Jezus en MM, samen het mooie, nieuwe Baha’i geloof, ontstaan in Perzië, het huidige Iran, op 21 april 1863, een belangrijke rol in kunnen spelen. Laat mij als voorbeeld, de kernwaarden van deze religie noemen: “het uitbannen van elke vorm van vooroordeel, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, harmonie van wetenschap en religie, één wereldvrede die in stand gehouden wordt door één wereldregering, spirituele oplossingen voor economische problemen en universele educatie.” Allemaal te vinden in mijn laatste boek: “Van Annunaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf”. Er is nog hoop!

My Books

0
In en voor deze tijd een geweldig boek - Uit in Ei...
Annunaki, Deel 4 De Nieuwe Wereld Orde

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Wednesday, 12 June 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top