Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

Maria Magdalena ~  deel 3

22-De-kracht-van-de-vrouw_

Maria Magdalena is een heel bijzondere vrouw. Zij is het symbool van de oerkracht van de vrouw, net als de Zwarte Madonna's. Zij is de meest geportretteerde vrouw van de afgelopen eeuwen. Zij is de partner van Jezus; beiden hebben zij het goede nieuws, het gnostische christendom gepredikt. Zij vertegenwoordigt het heilige vrouwelijke en zij zou de Kerk en het christendom van de ondergang kunnen redden.

Dat wil ik graag in mijn presentaties uitdragen. Voor een lezing neem aub contact op met me.

De marginalisatie van Maria Magdalena

In 591 AD hield paus Gregorius de Grote een beroemde speech waarin hij MM aan de zeven hoofdzonden koppelde. Mogelijk was dit gedaan om aan te geven dat zelfs een zondige vrouw als MM weer op het rechte pad kon komen, maar het resultaat was desastreus. MM, die verreweg de belangrijkste vrouw in het christendom was en ook regelmatig in de bijbel genoemd werd, verdween van het toneel. En met haar alle vrouwen in West Europa. Ze werden gedegradeerd tot tweederangs burgers. En dat bleef zo tot aan de vrouwenemancipatie in de 20ste eeuw, de onthullingen over de wandaden van de kerk in de 20ste en 21ste eeuw en de opkomst van het heilige vrouwelijke in de 21ste eeuw. Maar het was niet alleen Gregorius de Grote, ook eerdere, ‘vrome’ kerkvaders hadden het niet zo op vrouwen begrepen. Dat begon al met Petrus en zette zich voort bij Hieronymus ( 342 - 420), Augustinus ( 354 – 430) en later Thomas van Aquino ( 1225 – 1274). Ik denk dat de westerse kerkvaders bang waren voor vrouwen, bang voor haar kracht. Dat waren in mijn ogen dus geen ‘echte’ mannen, want die zijn niet bang voor vrouwen, maar eren en respecteren ze. En bange mensen kunnen soms rare dingen doen, zeker als ze hoge posities bekleden of namens onze Lieve Heer spreken.

Zie foto’s 22 en 23

15. De Maagd Maria

 Nu MM aan de kant geschoven was moest er en andere vrouw haar plaats in nemen. De helft van de bevolking bestond per slot van rekening uit vrouwen. Dus werd de Maagd Maria ‘van stal gehaald’. Overal werden haar standbeelden geplaatst. Maar de Maagd Maria staat ver af van de meeste vrouwen. Ze is te heilig, te sacroscanct. Daar kunnen ‘gewone’ vrouwen zich niet mee identificeren. MM was daarentegen een echte vrouw, een ‘total woman’, zij had het allemaal in zich. Wijsheid, sensualiteit, vreugde, leed, droefenis, alle aspecten uit het leven van een vrouw. MM bezat ook de ‘oerkracht’ van de vrouw, de scheppende kracht, haar goddelijke karakter, net zoals ‘oude’ godinnen als Maat, Isis, Hathor, Isthar, Lilith, Inanna, Hera, Artemis en vele anderen. De kerk probeerde de positie van de Maagd Maria te versterken door een aantal vreemde dogma’s uit te vaardigen, zoals de onbevlekte ontvangenis en haar fysieke opstijging naar de hemel. Voorts vertelt de Kerk dat Jezus niet getrouwd zou zijn, terwijl de bruiloft van Cana uitgebreid beschreven staat in de Bijbel. De kerk beweert dat Jezus de zoon van God was en geen geen kinderen gekregen zou hebben, terwijl die eveneens in de bijbel genoemd worden. Het was allemaal nogal warrig en gekunseld.

Zie foto’s 24 en 25

Zwarte Madonna’s. (ZM)

De mensen lieten zich niet zomaar ‘afschepen’ met de maagd Maria. Ze hadden behoefte aan de erkenning en herkenning van hun oerkracht, aan de scheppende, maar ook destructieve kracht van de vrouw en aan haar goddelijkheid. Daarom werden de Zwarte Madonna’s zo intens vereerd en op handen gedragen. Haar beelden, al of niet met een kind op de arm, bestonden al ver voor de tijd van Jezus en MM. De oorsprong van de Zwarte Madonna’s ligt waarschijnlijk in het donkere hart van Afrika, waar de huidige mens, de homo sapiens, ooit werd geschapen zo rond 200.000 BC. Via genetische manipulatie. Lees er mijn laatste boek “Van Anunnaki tot Illuminati” maar op na. En de godin Isis met Horus op haar schoot, is waarschijnlijk het voorbeeld, het prototype, van de vele ZM’s beelden die overal werden gevonden. Vaak door eenvoudige lieden of door dieren en meestal op vreemde plaatsen, zoals in grotten, boomstronken of bronnen. De ZM van Boulogne kwam zelfs, volgens de overlevering, in een bootje de haven binnen varen. Zwarte Madonna’s bezitten bijzondere krachten, ze kunnen wonderen verrichten en ze beschermen de lokale bevolking. In Frankrijk staan meer dan de helft van alle ZM’s ter wereld. De kerk heeft regelmatig geprobeerd om deze ZM’s te verwijderen, maar telkens kwam de bevolking hiertegen in opstand. Ondanks de macht van de kerk, was zij niet is staat om de ZM’s, en vaak waren dat ook de lokale ‘Notre Dame’s’, te laten verdwijnen of te marginaliseren. Daarom werden vaak op de heilige plaatsen, waar zich beroemde ZM’s bevonden, basilieken, kerken en kapellen gebouwd. ‘Boven op de plek waar de ZM’s bevonden, met hoog op de torens van de kerk een (vaak gouden) beeld van de maagd Maria. Zoals in Le-Puy-en-Velay, Clermont- Ferrand, Lyon, Marseille, Toulouse, Honfleur en vele andere plaatsen. En als ‘surrogaat’ voor Isis met Horus op de arm werd de Maagd Maria met Jezus op de arm geïntroduceerd. Zo werd geprobeerd om de ZM’s te kerstenen. Maar het mocht niet baten, want nog steeds worden de ZM’s intens vereerd. Ik heb lange rijen mensen gezien, die soms uren stonden te wachten, om heel even oog in oog te mogen staan met een ZM, zoals bij de Moreneta in Montserrat, Spanje.

Zie Foto’s 26, 26a, 27 en 28

De Katharen

Dat betekent de zuiveren, de puren. Een bijzondere religie die weer kwam bovendrijven in de 12de eeuw toen de kerk haar invloed en geloofwaardigheid goeddeels verloren had als gevolg van haar onmatige streven naar wereldlijke macht, haar corruptie en haar zedenloosheid. De kerk maakte zich schuldig aan zowat alles wat God verboden had. Toen herinnerden de mensen zich weer de prachtige boodschap die Jezus en Maria Magdalena ooit verkondigd hadden, het gnostische christendom. Een religie van liefde, wijsheid, kennis, spirituele groei, hoop, medemenselijkheid en het goddelijke in jezelf. Het Katharisme vormde een grote  bedreiging voor de kerk. Niet alleen vanwege de puurheid van het geloof, maar ook omdat het de invloed van de kerk sterk ondermijnde. De katharen kenden geen kerken, geen beelden en men kon direct met god spreken zonder tussenkomst van een priester. Er was geen eucharistie, er waren geen biechten, men kon niet via aflaten een plaatsje in de hemel kopen. Men leefde zoals Jezus en MM leefden. Er waren zowel priesters en als priesteressen, Les Bonhommes en Les Bonfemmes, maar die gaven slechts raad, ze werkten voor hun brood en ze kenden alleen het consolamentum, de handoplegging voor mensen die op sterven lagen of tot priester gewijd werden. De vernietiging van dit pure geloof begon op 28 juni 1208, de naamdag van Johannes de Doper, toen paus Innocentius III opriep tot een religieuse kruistocht tegen de katharen in Occitanië (Languedoc) en daarbij alle katharen in de ban deed. Die mochten, nu ze geëxcommuniceerd waren, gedood worden zonder het christelijke gebod ‘Gij zult niet doden” werd overtreden! Op 22 juli 1209, de naamdag van MM, werd de stad Béziers ingenomen. 30.000 mensen werden vermoord, ook zij die hun toevlucht in de kerk en de kathedraal gezocht hadden. Die werden gewoon in brand gestoken. Toen aan de leider van de expeditie, de pauselijke legaat Arnaud Amaury werd gevraagd hoe men nu de katharen van de ‘echte’ christenen kon onderscheiden, zou hij gezegd hebben: ‘Dood hen allen, God zal de zijnen herkennen’. Daar verloor de kerk haar prestige, maar helaas niet haar macht. In de daarop volgende 20 jaar werden ruim 300.000 mensen in Occitanië vermoord. De eerste volkerenmoord. Velen eindigden op de brandstapel. Op 16 maart 1244 verlieten 225 katharen, mannen, vrouwen en kinderen, de kathaarse burcht Montségur en liepen zingend het vuur in dat was aangelegd aan de voet van de berg. Dat was het ‘officiële einde van het katharisme, dat nu, 750 jaar later, weer opbloeit.

Het is misschien interessant om te vertellen dat de gruwelen van de Kerk in West Europa, niet in Oost-Europa plaats vonden. Daar werd MM geëerd en had zij zelfs drie christelijke feestdagen. Daar vonden geen kruistochten plaats, daar was geen Spaanse Inquisitie en daar hebben ook geen heksenverbrandingen plaatsgevonden.

Zie foto’s 29, 30 en 31

Het Heilige Vrouwelijke

Dat was bedoeld om op vreedzame wijze een einde te maken aan 5.000 jaar macht en dominantie van de man. En om de vrouw weer in haar kracht te zetten. Voor mij wordt het Heilige Vrouwelijke (HV) vooral gekenmerkt door de unieke combinatie van liefde en wijsheid. En verder door de terugkeer van ‘het mysterie vrouw’ en haar goddelijkheid. We hadden op LL ooit een speciale groep Amerikaanse vrouwen die het HV als thema hadden gekozen. Ik zag hen allerlei krachtige ceremoniën uitvoeren en begreep het niet. “Wat verstaan jullie nu onder het HV?” vroeg ik hen. “Nou gewoon dat de vrouw weer in haar kracht gaat staan, dat ze haar macht laat zien. En als het de mannen niet bevalt, dan kunnen ze oprotten!” Dat leek me niet de bedoeling, dus zei ik: “ik zou het HV niet als een bedreiging voor de man positioneren, maar juist als een zegen”. Veel vrouwen in de USA willen kennelijk net zo sterk zijn als een man, niet beseffend dat ze daarmee hun eigen, veel krachtiger vrouwelijkheid ondermijnen. MM is nu het boegbeeld van het HV. Zij sloeg een brug tussen de ‘gewone’, gelovige mens en de vrouw-onvriendelijke kerk. Zij vertolkt de moedergodin. Zij symboliseert de onverbrekelijkheid van het mannelijke en het vrouwelijke, van Yin en Yang. Slechts door haar toedoen kon de man tot volle wasdom komen, of een god worden. Zij vertolkt het heilige huwelijk, hieros gamos. Zij is alles, wijsheid, spiritualiteit, kracht, magie, genezing, creatie, inspiratie en bovenal liefde. Laten wij mannen daarom MM en het HV verwelkomen en koesteren.  Ze zijn hard nodig in deze tijd en in deze wereld.

Zie foto’s 32 en 33

 

Copyright

© Gepubliceerd in: Paravisie

1
EVENT 2020. Vanwaar die Paniek?
ORB's Deel 3

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Wednesday, 21 February 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top